მცირე სიღრმის მქონე წყალსაცავებში წყლის დინამიკური მახასიათებლების რიცხვითი მოდელირება

კატეგორია: მოდელირება
  • სტატიის დეტალები

    ავტორი:აკაკი გირგვლიანი

    ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ ქუთაისი, საქართველო

    სხვა:Akaki1954@gmail.com

  • გააზიარეთ
  • ანოტაცია

    ნაშრომი ეხება შიდა წყალსაცავების დინა¬მიკის მათემატიკურ მოდელირებას. მასში შემოთავა-ზებულია ორგანზომილებიანი რიცხვითი მოდელი, რომელსაც საფუძვლად უდევს წყლის მოძრაობისა და უწყვეტობის განტოლებების ვერტიკალის მიხედვით ინტეგრებით მიღებული სისტემა. ამოცანის ამოხსნა ხორციელდება სასრულ-სხვაობიანი მეთოდების გამო¬ყენებით. მიღებული ალგორითმის აპრობაციისათვის ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები საკმაოდ რთული რელიეფის მქონე მოდელური არისათვის.

    საკვანძო სიტყვები - რიცხვითი მოდელირება, წყლის დინამიკა, სხვაობიანი სქემები, პროგრამირება.  
    გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf