გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა

გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა
გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
ავთანდილ ბარდაველიძე, ირაკლი ბაშელეიშვილი
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია ნაშრომში წარმოდგენილია  გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი შემუშავების ტექნოლოგეიები, განხილულია შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულები და მათი  ფუნქციები.

საკვანძო სიტყვებიპროგრამული უზრუნველყოფა, მართვა, საონელი, გაყიდვები, მარაგები, ნაშთები.

გადმოწრეთ სრული ვერსია