ელექტრონული მთავრობის ცნება და განვითარების მოდელი

ელექტრონული მთავრობის ცნება და განვითარების მოდელი
ელექტრონული მთავრობის ცნება  და  განვითარების მოდელი
სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია:  სტატიაში მოცემულია ელექტრონული მთავრობის ცნება და განხილულია ელექტრონული მთავრობის ურთიერთქმედებების ფორმები და მათი დახასიათება. სტატიაში შემოთავაზებულია ელექტრონული მთავრობის განვითარების ოთხეტაპიანი მოდელი, რომელიც მოიცავს 4 ეტაპს: ვებ წვდომა, გაუმჯობესებული ვებ წვდომა, ტრანზაქცია და ელექტრონული დემოკრატია.
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული მთავრობის ცნება, ელექტრონული მთავრობის განვითარების მოდელი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია