ელექტრონული მმართველობის როლი რეგიონების განვითარებაში

ელექტრონული მმართველობის როლი რეგიონების განვითარებაში
ელექტრონული  მმართველობის  როლი რეგიონების  განვითარებაში
სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: საქართველო მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გამოწვევების წინაშეა. დაბალი ზრდის ტენდენციას აჩვენებს რეგიონების ეკონომიკური განვითარება, ტექნოლოგიური პროგრესი, ციფრული უთანასწორობის შემცირება, ელექტრონული მართვის გარემოს განვითარება. უკანასკნელ ათწლეულში, განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება რეგიონულ დონეზე ელექტრონული მმართველობის როლის კვლევის საკითხზე. მართვის ყველა დონეზე, ელექტრონული მმართველობის საბაზისო პროცესი და განვითარების ტენდენცია განხილულია რეგიონული პოტენციალის ათვისების ფონზე. სტატიაში განხილულია ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული ბიზნესის როლი რეგიონის განვითარებაში. კვლევის საფუძველზე ნაჩვენებია ელექტრონული მმართველობის რეგიონული პოტენციალი,  ეკონომიკური მასშტაბები და შესაძლებლობები.

 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მართვა, რეგიონული განვითარება, ელექტრონული მთავრობა

გადმოწრეთ სრული ვერსია