ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში

ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში
ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
მზევინარ ზაქარაია
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: სტატიაში წარმოდგენილია Web-გამოსახულებების ოპტიმიზაციის მიზნები და ამოცანები; განხილულია ვექტორული SVG ფორმატის უპირატესობები რასტრულთან შედარებით და მისი გამოყენების პერსპექტივები Web-ში.
საკვანძო სიტყვები: გამოსახულება, ვებ-გვერდი, ოპტიმიზაცია, ვექტორული ფორმატი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია