ზოგიერთი მოსაზრება საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე და საგამომგონებლო ცენტრის ვებ საიტზე.

ზოგიერთი მოსაზრება საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე და საგამომგონებლო ცენტრის ვებ საიტზე.
ზოგიერთი მოსაზრება საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე  და საგამომგონებლო ცენტრის ვებ საიტზე.
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
მიხეილ კოტიშაძე
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო,

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია –  სტატიაში განხილულია საქართველოში მოსწავლეების საგამომგონებლო უნარების განვითარების საკითხები, შემოთავაზებულია მოქმედების გეგმა,  ტიპიური საგამომგონებლო ცენტრის სტრუქტურა და ახალგაზრდების საგამომგონებლო უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული ქართულენოვანი ვებ საიტის კონტენტი.

საკვანძო სიტყვები – გამოგონება, საგამომგონებლო უნარი, ვებ საიტი, საგამომგონებლო ცენტრი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია