ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემები

ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემები
ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემები
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
მირიან გიგოლაშვილი
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ელექტრონული საგადამხდელო სისტემების განვითარების ტენდენციები. სტატიაში მოცემულია ელექტრონული საგადამხდელო სისტემების   საშუალებების დახასიათება.

საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, ელექტრონული საგადამხდელო სისტემები, ელექტრონული გადახდის საშუალებები.

გადმოწრეთ სრული ვერსია