ინტერნეტ რეკლამა სოციალურ ქსელებში

ინტერნეტ რეკლამა სოციალურ ქსელებში
ინტერნეტ რეკლამა სოციალურ ქსელებში
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
ზურაბ ხურცია, ელზა ბიწაძე, ნათია დვალიშვილი
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ინტერნეტ რეკლამის ძირითადი ტიპები და მათი თავისებურებები. ნაშრომში მოცემულია სოციალურ ქსელებში ინტერნეტ რეკლამის განვითარების ტენდენციები. საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, ინტერნეტ რეკლამა

გადმოწრეთ სრული ვერსია