მობილური ინტერნეტის გამოყენების სიხშირე და ფუნქციები

მობილური ინტერნეტის გამოყენების სიხშირე და ფუნქციები
მობილური ინტერნეტის გამოყენების სიხშირე და ფუნქციები
სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: სტატიაში განვიხილავთ მობილური ტელეფონით ინტერნეტის გამოყენების სიხშირესა და ფუნქციებს სქესისა და ასაკის მიხედვით მსოფლიო სტატისტიკური მონაცემებისა და ჩვენ მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგების საფუძველზე.

 საკვანძო სიტყვები: მობილური ტელეფონი, მობილური ინტერნეტი, გამოყენების სიხშირე

გადმოწრეთ სრული ვერსია