მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა

მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა
მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
ირაკლი ბაშელეიშვილი
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია ნაშრომში წარმოდგენილია  მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა; განხილულია სისტემის არქიტექტურა  და   მისი შემადგენელი  ფუნქციონალური მოდულები.

საკვანძო სიტყვებიშეფასება, მართვა, სისტემა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ინფორმაციული სისტემა.

გადმოწრეთ სრული ვერსია