სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები

სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების გამარტივებისა და ანგარიშსწორების პროცესების ავტომატი­ზაციის პრობლემების გადაწყვეტის რიგი საკითხები. დახასიათებულია სავალუტო გადამცვლელ პუნქტებში სამუშაოს შესრულებისა და პროცესების მონიტორინგის მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხები.

აღწერილია სავალუტო პუნქტში კონ­ვერ­ტაციის პროროცესების ავტომატიზაციის უზ­რუნ­­ველ­სა­ყო­ფად ჩვენს მიერ შექმნილი პროგ­რამის სტრუტურა. ამ სტრუქტურით აგებული პროგრამა შესაძლებელს ხდის მოლარემ უფრო სწრაფად შეასრულოს ტრან­­ზაქ­ცია, ხოლო დღის ბოლოს არ დასჭირდეს შესყიდვებისა და გაყიდვების დოკუმენტირების, დაჯამება-დამუშავების მე­ტად შრო­მა­ტევადი ოპერაცი­ების ხელით შესრულება.

საკვანძო სიტყვები: ვალუტა, კონვერ­ტა­ცია, ბიზნესი, ბანკი, საინფორმაციო ტექ­ნო­ლო­გიები, ავტომატიზირებული სისტე­მები, პროგრამული უზრუნველყოფა.

 გადმოწრეთ სრული ვერსია