საკონტროლო წერტილების ოპტიმიზაცია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბათობის მაქსიმუმის კრიტრიუმით

საკონტროლო წერტილების ოპტიმიზაცია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბათობის მაქსიმუმის კრიტრიუმით
საკონტროლო წერტილების ოპტიმიზაცია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბათობის მაქსიმუმის კრიტრიუმით
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
აკაკი ძნელაძე
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია – ნაშრომში შემოთავაზებულია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბა-თობის მაქსიმუმის კრიტრიუმით საკონტროლო წერ-ტილების ინტერვალის ოპტიმიზაციის მათემატიკური მოდელი კონტროლს პარამეტრების გათვალისწინებით. მიღებულია, გამოთვლითი პროცესის საკონტროლო წერტილების შექმნის ოპტიმალური ინტერვალის გამოთ-ვლის ანალიზური გამოსახულება და შემუშავებულია საკონტროლო წერტილების განლაგების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის აგორითმი.
საკვანძო სიტყვები – გამოთვლითი პროცესი, სა-კონტროლო წერტილი, კონტროლის პარამეტრები, დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბათობის მაქსიმუმი, ოპტიმიზაცია.

გადმოწრეთ სრული ვერსია