ტურისტული ვებ-საიტების ეფექტურობის შეფასება

ტურისტული ვებ-საიტების ეფექტურობის შეფასება
ტურისტული ვებ-საიტების ეფექტურობის შეფასება
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
ლია ჯანაძე, მთვარისა ზაუტაშვილი
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: სტატიაში მოცმულია ტურისტული ვებ-საიტების ტიპების კლასიფიკაცია. სტატიაში განხილულია ტურისტული ვებ-რესურსების ეფექტურობის განმსაზღვრელი პარამეტრები. სტატიაში მოცემულია ქართული ტურისტული ვებ-საიტების ეფექტურობის შეფასება.
საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, ვებ-საიტი, ტურისტული ვებ-საიტი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია