ჩატის ენობრივი და კომუნიკაციური ასპექტები

ჩატის ენობრივი და კომუნიკაციური ასპექტები
ჩატის ენობრივი და კომუნიკაციური ასპექტები
სტატიის ავტორ(ებ)ი / Article author (s)
თეონა ნიჟარაძე
ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატეგორია / Category:

დამატებითი ინფორმაცია / Info:

სტატიის შინაარსი / Contents of the article:

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ჩატის ენობრივი და კომუნიკაციური ასპექტები გერმანულ ენაში და დადგენილია მათი თავისებურებები. ჩატის ენისთვის დამახასიათებელია აზრის კომპრესირებული სახით გამოხატვა. სიტყვების წერა მაქსიმალურად უახლოვდება წარმოთქმას. ყურადღება არ ექცევა მართლწერისა და გრამატიკის წესებს. გამოიყენება ელიფსური წინადადებები, სასაუბრო ნაწილაკები, აბრევიატურები, ზმნის არაუღლებადი ფორმები და ემოტიკონები.

საკვანძო სიტყვები: ჩატი, საკომუნიკაციო საშუალება,  ელიფსური წინადადება, აბრევიარურა, ონომატოპოეტური ლექსიკა, სასაუბრო სტილი, ემოტიკონი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია