მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი

ანოტაცია – ნაშრომი ეხება მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა...

ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე

ანოტაცია – სტატიაში განხილულია შემავალი პარამეტრების ნორმალიზაციის გავლენა ხელოვნური...

საკონტროლო წერტილების ოპტიმიზაცია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების ალბათობის მაქსიმუმის კრიტრიუმით

ანოტაცია – ნაშრომში შემოთავაზებულია გამოთვლითი პროცესის დირექტიულ ვადაში დასრულების...

ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში
ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში
ავტორი:

ვალიდა სესაძე, გელა ჭიკაძე, თინათინ კაიშაური, ნელი სესაძე

ანოტაცია – ნაშრომში მოცემულია გლობალიზაციის პირობებში ბიზნესის მათემატიკური მოდელის...

მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდლირება კახეთის ტერიტორიაზე

ანოტაცია – საქართველოს ცალკეული რეგიონისათვის ადაპტირებული, კავკასიაში ატმოსფერული პროცესების...

შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფია თანამედროვე ეტაპზე
შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფია თანამედროვე ეტაპზე
ავტორი:

ავთანდილ კორძაძე, დემური დემეტრაშვილი, ვეფხია კუხალაშვილი

ანოტაცია – მოკლედ განიხილება შავი ზღვის ოკეანოგრაფიის ძირითადი მიღწევები...