მთავარი მენიუ

  English version

2001 

2002 

2007 

2009 

2011 

>> საინფორმაციო წერილი

  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2007 წლის 17-18 ნოემბერს ატარებს მესამე სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2007

  მესამე სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე “ინტერნეტი და საზოგადოება– ინსო 2007” განხილული იქნება საკითხების ფართო სპექტრი ინტერნეტის გამოყენების შესახებ განათლებაში, მეცნიერებაში, ეკონომიკაში და მართვაში.

კონფერეციის ძირითადი თემები: 

>> ინტერნეტის ისტორია და განვითარების პერსპექტივები;

>> ინტერნეტის სტრუქტურა და ფუნქციონირების პრინციპები;

>> ინტერნეტის საინფორმაციო რესურსები;

>> პროგრამირება ინტერნეტში;

>> ინტერნეტის საკანონმდებლო ბაზა;

>> საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი განათლებასა და მეცნიერებაში;

>> საუნივერსიტეტო ინტერნეტ-ცენტრები;

>> ინტერნეტის სწავლების გამოცდილება უმაღლეს სასწავლებლებში;

>> ქსელური ეკონომიკა;

>> ელექტრონული კომერცია;

>> ელექტრონული მთავრობა.

ნაშრომის კონფერენციის კრებულში განთავსებისათვის აუცილებელია 2007 წლის 10 ოქტომბრამდე საორგანიზაციო კომიტეტში გამოგზავნოთ მოხსენების სრული ტექსტი, რომლის მოცულობა არ იქნება А4  ფორ­მატის 5 გვერდზე მეტი ცხრილების, ნახაზების, გამოყენებული ლიტერატურის სიისა და რეზიუმეს ჩათვლით.
          მოხსენების სრული ტექსტი შესრულებული უნდა იქნეს ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენაზე Word-ის ტექსტური რედაქტორის საშუალებით შემდეგი პარამეტრების დაცვით: ქაღალდის ფორმატი-А4 ;  მინდვრები: ზემოდან, ქვემოდან, მარცხნიდან, მარჯვნიდან - 2 სმ; შრიფტი - AAcadNusx (ქართული ტექსტისთვის), Times New Roman (რუსული და ინგლისური ტექსტებისთვის); შრიფტის ზომა - 12; სტრიქონებს შორის ინტერვალი - 1,5.

       პირველი გვერდის ზედა ნაწილში იბეჭდება მოხსენების დასახელება, რომელიც უნდა განთავსდეს ცენტრში. ქვემოთ, ერთი სტრიქონის გამოტოვებით, ასევე ცენტრში, იბეჭდება ავტორის (ავტორების) ინიციალები და გვარი. შემდეგ სტრიქონზე, ასევე ცენტრში - ქალაქი, ორგანიზაცია და ელ. ფოსტის მისამართი, ხოლო ერთი სტრიქონის გამოტოვებით, ფურცლის მთელ სიგანეზე - მოხსენების სრული ტექსტი. მოხსენების ტექსტს საჭიროა ბოლოში თან დაერთოს, აგრეთვე, კონფერენციის სამივე სამუშაო ენაზე შესრულებული რეზიუმე.

მოხსენების სრული ტექსტი გთხოვთ გამოგზავნოთ საორგანიზაციო კომიტეტის მისამართზე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით inso2007@atsu.edu.ge

              ძირითადი თარიღები 

>>
მოხსენებების სრული ტექსტის წარმოდგენა  - 10 ოქტომბერი
>> კონფერენციის  პროგრამაში მოხსენებების ჩართვის შესახებ ინფორმაციის დაგზავნა 1 ნოემბერი

>> კონფერენცია – 22 ნოემბერი
 

 
 მესამე სამეცნიერო კონფერენცია inso2007  Copyright © 2007 Designed by BESRICH