აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011 წლის 17 - 18 ივნისს ატარებს

მეხუთე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას

 “ინტერნეტი და საზოგადოება - ინსო 2011 ”

                              http:// www.inso.ge

 

 

    ინტერნეტი, საინფორმაციო საზოგადოება, ელექტრონული კომერცია, ელექტრონული მთავრობა
       
სექცია    ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მოდელირება
       
    ინტერნეტი და მრავალენოვნება

 


    Internet, information society, electronic commerce, electronic government
       
Section    Information Systems and Modeling
       
    Internet and International

 


 

Секция

  Интернет, информационное общество, электронная коммерция, электронное правительство
     
  Информационные системы и моделирование
     
  Интернет и Многоязычныйе

2001 

2002 

2007 

2009 

2011