სამეცნიერო პუბლიკაციების შეფასების ზოგიერთი საკითხები

დავით ზაუტაშვილი, მერაბი ირემაძე, ავთანდილ მაღრაძე, მთვარისა ზაუტაშვილი

ანალიტიკურ-ევრისტიკული კონცეპტები სემანიკური ძებნის ამოცანებში

მანანა ხაჩიძე, მაია არჩუაძე, გელა ბესიაშვილი

Web სისტემების ტესტირების ავტომატიზაცია Open Source ტექნოლოგიების გამოყენებით

გია სურგულაძე, მიხეილ გულიტაშვილი, ანა რამიშვილი——————————————————————–

Facebook Twitter Email Linkedin Google