სამეცნიერო პუბლიკაციების შეფასების ზოგიერთი საკითხები

ავტორი


დავით ზაუტაშვილი, მერაბი ირემაძე, ავთანდილ მაღრაძე, მთვარისა ზაუტაშვილი

კატეგორია

ინტერნეტი, ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული კომერცია
სტატიის გადმოწერა

სამეცნიერო პუბლიკაციების შეფასების ზოგიერთი საკითხები

დავით ზაუტაშვილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
zautashvili@hotmail.com
მერაბი ირემაძე
აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
ავთანდილ მაღრაძე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
merabiremadze@gmail.com
მთვარისა ზაუტაშვილი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
mtvarisa@hotmail.com

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია სამეცნიერო პუბლიკაციების როლი და მნიშვნელობა უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობაში. მოცემულია მსოფლიო წამყვანი სამეცნიერო პუბლიკაციების შეფასების სისტემების დახასიათება. განხილულია საქართველოს მონაცემები ამ სისტემებში.

საკვანძო სიტყვები: პირველადი და მეორადი სამეცნიერო პუბლიკაცია, იმპაქტ ფაქტორის ჟურნალი, Thomson Scientific, Web of Science, SCOPUS, Google Scholar.

I. შესავალი

ყველა მეცნიერისათვის მეტად მნიშვნელოვანია მისი კვლევის შედეგების გამოქვეყნება ავტორიტეტულ ჟურნალში. სამეცნიერო ჟურნალის ხარისხის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ კომპონენტს იმპაქტ ფაქტორი წარმოადგენს, რაც დაფუძნებულია იმ მოსაზრებაზე, რომ სამეცნიერო პუბლიკაციის მნიშვნელობა განისაზღვრება იმით თუ რამდენჯერ იქნა ის ციტირებული დროის მოცემულ მონაკვეთში.
უნივერსიტეტები საჭიროებენ სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების ობიექტურ მონაცემებს, რომ მათ საფუძველზე მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება მომავალი სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების შესახებ.
ამავდროულად უნივერსიტეტში სამეცნიერო საქმიანობის ხარისხის მაღალი დონე ხელს უწყობს სტუდენტების, სამეცნიერო კადრების და ახალი ინვესტიციების მოზიდვას.

სტატიის გადმოწერა——————————————————————–

Facebook Twitter Email Linkedin Google