ანგლიციზმები გერმანული ენის კომპიუტერულ ლექსიკაში

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:თეონა ნიჟარაძე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:nisharadseteona@yahoo.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  სტატიაში განხილულია ანგლიციზმების გავრცელების საკითხი გერმანულ კომპიუტერულ ლექსიკაში ფონეტიკურ, გრაფიკულ და მორფოლოგიურ დონეებზე. კომპიუტერთან დაკავშირებული ლექსიკა ინგლისური ენიდან იღებს სათავეს. ნასესხებ სიტყვათა უმეტესობა არსებითი სახელია, თუმცა გვხვდება ასევე ზმნური ანგლიცზმებიც. ანგლიციზმები გერმანული ენის კომპიუტერულ ლექსიკაში განიცდიან ადაპტაციას როგორც ფონეტიკურ და გრაფიკულ, ასევე მორფოლოგიურ დონეზე. საკვანძო სიტყვები: ანგლიციზმები, კომპიუტერული ლექსიკა, ადაპტაცია, ფონეტიკური, გრაფიკული, მორფოლოგიური დონეები.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf