სწავლების შეფასება და დიაგნოსტიკური ტესტირება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ინგა კახიანი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:kakhianiinga@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ნაშრომში განხილულია სწავლების შე-ფასებისა და დიაგნოსტირებისათვის საუკეთესო ინსტრუმენტი - ტესტირება ტექნოლოგიების გამო-ყენებით, რომელიც შეიძლება განხორციელებულ იქნეს პროგრამაში - eLearning by Mythware და   www.Edmodo.com  საშუალებით. ორივე გარემო საშუალებას იძლევა ავტომატიზირებულად მოხდეს მოსწავლეთა შეფასება და შედეგების ვიზუალიზაცია. საკვანძო სიტყვები:  ტესტი, დიაგნოსტიკური ტესტირება, eLearning by Mythware.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf