მცირე სიღრმის მქონე წყალსაცავებში წყლის დინამიკური მახასიათებლების რიცხვითი მოდელირება

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:აკაკი გირგვლიანი

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:Akaki1954@gmail.com

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია

  ნაშრომი ეხება შიდა წყალსაცავების დინა¬მიკის მათემატიკურ მოდელირებას. მასში შემოთავა-ზებულია ორგანზომილებიანი რიცხვითი მოდელი, რომელსაც საფუძვლად უდევს წყლის მოძრაობისა და უწყვეტობის განტოლებების ვერტიკალის მიხედვით ინტეგრებით მიღებული სისტემა. ამოცანის ამოხსნა ხორციელდება სასრულ-სხვაობიანი მეთოდების გამო¬ყენებით. მიღებული ალგორითმის აპრობაციისათვის ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები საკმაოდ რთული რელიეფის მქონე მოდელური არისათვის.

  საკვანძო სიტყვები - რიცხვითი მოდელირება, წყლის დინამიკა, სხვაობიანი სქემები, პროგრამირება.  
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf