მდინარე მტკვრის ამონიუმის იონით დაბინძურების თეორიული გამოკვლევა

კატეგორია: მოდელირება
 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ა.სურმავა, ვ. კუხალაშვილი

  ინსტიტუტი:ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი

  სხვა:aasurmava@yahoo.com;

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  მდ. მტკვარში დამაბინძურებელი ნივთიერების გადატანა-დიფუზიის არასტა¬ციო¬ნალური წრფივი სამგანზომილებიანი განტოლების გამოყენებით მოდელირებულია მდ. მტკვარზე განლაგებული ქალაქებიდან ჩაშვებული ამონიუმის იონის ( ) გავრცელება. რიცხვითი ექსპერიმენ¬ტით მიღებულია მდ. მტკვრში ამონიუმის იონის კონცენტრაციის განაწილების სურათი. ნაჩვენებია, რომ მათემატიკური მოდელირებით მიღებული კონცენტრაციების მნიშვნელობები დასაშვები სიზუსტით ემთხვევა ნატურული დაკვირვებების მონაცემებს. საკვანძო სიტყვები ––მდ. მტკვრის დაბინძურება; ამონიუმის იონი; რიცხვითი მოდელირება;  
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf