ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში

 • სტატიის დეტალები

  ავტორი:ინგა კიკვიძე, მაია კვანტრე

  ინსტიტუტი:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო, წმინდა ნინოს სახელობის ქუთაისის № საჯარო სკოლა, ქუთაისი, საქართველო

  სხვა:ingakikvidze@rambler.ru maiakvantre@rambler.ru

 • გააზიარეთ
 • ანოტაცია
  ნაშრომში წარმოდგენილია ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო საშუალებათა გამოყენების სპეციფიკა რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში. ხაზგასმულია, რომ სპეციფიკას განსაზღვრავს ის, რომ სწავლების შინაარსის მთავარ კომპონენტს სამეტყველო ქმედებათა პრაქტიკული დაუფლება წარმოადგენს. საკვანძო სიტყვები – უცხო ენის სწავლება, ისტ აუდირების, კითხვის, საუბრის, წერის სწავლების პროცესში.
  გადმოწრეთ სრული ვერსია pdf