ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში

ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში
ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში

ვალიდა სესაძე, გელა ჭიკაძე, თინათინ კაიშაური, ნელი სესაძე

ინსტიტუტი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – ნაშრომში მოცემულია გლობალიზაციის პირობებში ბიზნესის მათემატიკური მოდელის აღწერა, კერძოდ კომპანიათა შერწყმისა და შთანთქმის მოდელები. ნაჩვენებია, რომ გლობალიზაციის პროცესებმა დააჩქარა კაპიტალის მსოფლიო ბაზრის ფორმირების პროცესი, საერთაშორისო ვაჭრობის და საერთაშორისო ინვესტიციების უპრეცენდენტო ზრდა. აღნიშნული თეორიული მოდელი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას კომპანიების შერწყმა-შთანთქმის პროცესის შესასწავლად. მოდელის მიხედვით მიღებული შედეგები ახლოს არის ფირმების ფუნქციონირების რეალურ პროცესებთან. შედგენილია პროდუქციის საბითუმო და საცალო ბაზრობის მათემატიკური მოდელები, აგრეთვე კომპანიები შერწყმის საფონდო მოდელი ბაზარზე.
საკვანძო სიტყვები — გლობალიზაცია, მათემა-ტიკური მოდელი, ბიზნესი, კომპანიათა შერწყმა და შთანთქმა

გადმოწრეთ სრული ვერსია