გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა

გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა
გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა

ავთანდილ ბარდაველიძე, ირაკლი ბაშელეიშვილი

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია ნაშრომში წარმოდგენილია  გაყიდვების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი შემუშავების ტექნოლოგეიები, განხილულია შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულები და მათი  ფუნქციები.

საკვანძო სიტყვებიპროგრამული უზრუნველყოფა, მართვა, საონელი, გაყიდვები, მარაგები, ნაშთები.

გადმოწრეთ სრული ვერსია