დიდი ზომის მონაცემთა შენახვა მობილურ აპლიკაციებში

დიდი ზომის მონაცემთა შენახვა მობილურ აპლიკაციებში
დიდი ზომის მონაცემთა შენახვა  მობილურ აპლიკაციებში

გიორგი მარტიაშვილი, ბექა კახელი

ინსტიტუტი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია განხილულია დიდი ზომის მონაცემთა შენახვის ეფექტური საშუალებები მობილურ აპლიკა­ციებში. შემოთავაზებულია კონცეფცია გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრისათვის („112“) შეიქმნას აპლიკაცია, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება ოპერატორთან კომუნიკაცია რეალურ დროში (ჩატი). საჭიროა ინფორმაციის შენახვა განხორციელდეს როგორც ლოკალურად მობილურ მოწყობილობაში SQLite მონაცემთა ბაზის ფაილური სისტემის გამოყენებით, ისე „112“-ის სერვერზე, სადაც განთავსებულია ფუნქციურ მოთხოვნათა ამოცანების გადაწყვეტის მხარდამჭერი მონაცემთა საცავი. წარმოდ­გენილია სისტემის პროგრამუ­ლი რეალიზაციის სადემონსტრაციო ვერსია მობილური აპლიკაციის საფუძველზე.

საკვანძო სიტყვები — გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. „112“. მონაცემთა ბაზა, მობილური აპლიკაცია, ანდროიდი, დუბლირება.

გადმოწრეთ სრული ვერსია