ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები MOODLE – LMS

ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები MOODLE – LMS
ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები  MOODLE – LMS

მარიამ ზაქარიაშვილი ირაკლი ჭიჭაშვილი

ინსტიტუტი:

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია:  ნაშრომში წარმოდგენილია ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემის MOODLE–ს ფილოსოფიური ასპექტები, რაც დაფუძნებულია სოციალური კონსტრუქტივიზმის თეორიაზე. განხილულია MOODLE-ს საფუძვლებში ჩადებული ხუთი პრინციპის ფორმულირება. წარმოდგენილია სწავლების მართვის ტექნოლოგიური რეალიზების ინსტრუმენტების სპექტრი აღნიშნულ გარემოში. წარმოდგენილია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანერგილი სასწავლო პლატფორმა MOODLE, როგორც ინოვაციური ელექტრონული სასწავლო მართვის გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტების რეალიზების  საშუალება.

საკვანძო სიტყვები: MOODLE; LMS; სწავლების ფილოსოფია; სოციალური კონსტრუქტივიზმი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია