ვებ ტექსტის სტრუქტურის საკითხისათვის (გერმანული ტექსტის მაგალითზე)

ვებ ტექსტის სტრუქტურის საკითხისათვის (გერმანული ტექსტის მაგალითზე)
ვებ ტექსტის სტრუქტურის საკითხისათვის (გერმანული ტექსტის მაგალითზე)

ნინო შარაშენიძე

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ფაკულტეტის დასახელება

ანოტაცია: სტატიაში განიხილება ვებ ტექსტის სტრუქტურული თავისებურებანი და უნფორმაციის გადმოცემის ხერხები. უახლესი ტექნოლოგიების, და კერძოდ ინტერნეტის, განვითარების შედეგად აღმოცენდა  ვერბალური ტექსტის ისეთი  სახეობა, როგორიცაა ჰიპერტექსტი, რომელის სტრუქტურა ამოტრიალებული პირამიდის პრინციპს ეყრდნობა. ჰიპერტექსტში ბმულებისა და ვერბალური ელემენტების გარდა აქტიურად გამოიყენება არავერბალური ელემენტები, როგორიცაა ილუსტრაციები და ვიდეო რგოლები.

 საკვანძო სიტყვები: ვებ ტექსტი, ინფორმაცია,  ინფორმაციის ტიპები, ჰიპერტექსტი, სტრუქტურა

გადმოწრეთ სრული ვერსია