ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში

ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში
ვექტორული ფორმატის გამოყენება Web-ში

მზევინარ ზაქარაია

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია: სტატიაში წარმოდგენილია Web-გამოსახულებების ოპტიმიზაციის მიზნები და ამოცანები; განხილულია ვექტორული SVG ფორმატის უპირატესობები რასტრულთან შედარებით და მისი გამოყენების პერსპექტივები Web-ში.
საკვანძო სიტყვები: გამოსახულება, ვებ-გვერდი, ოპტიმიზაცია, ვექტორული ფორმატი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია