ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე

ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე
ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სწავლების სიზუსტეზე

მიხეილ კოტიშაძე

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქრთველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – სტატიაში განხილულია შემავალი პარამეტრების ნორმალიზაციის გავლენა ხელოვნური ნეირონული ქსელის სიზუსტეზე. ჩატარებულია ექსპერიმენტული კვლევა კომპიუტერულ მოდელზე, რომელშიც გამოყენებულია შეცდომის უკუგავრცელების ალგორითმი. ნაჩვენებია სხვადასხვა ტიპის ნორმალიზაციის გავლენის ხასიათი ქსელის სიზუსტეზე.
საკვანძო სიტყვები – ხელოვნური ინტელექტი, ნეირონული ქსელები, ნორმალიზაცია.

გადმოწრეთ სრული ვერსია