ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემები

ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემები
ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემები

მირიან გიგოლაშვილი

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ელექტრონული საგადამხდელო სისტემების განვითარების ტენდენციები. სტატიაში მოცემულია ელექტრონული საგადამხდელო სისტემების   საშუალებების დახასიათება.

საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, ელექტრონული საგადამხდელო სისტემები, ელექტრონული გადახდის საშუალებები.

გადმოწრეთ სრული ვერსია