ინტერნეტ რეკლამა სოციალურ ქსელებში

ინტერნეტ რეკლამა სოციალურ ქსელებში
ინტერნეტ რეკლამა სოციალურ ქსელებში

ზურაბ ხურცია, ელზა ბიწაძე, ნათია დვალიშვილი

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ინტერნეტ რეკლამის ძირითადი ტიპები და მათი თავისებურებები. ნაშრომში მოცემულია სოციალურ ქსელებში ინტერნეტ რეკლამის განვითარების ტენდენციები. საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, ინტერნეტ რეკლამა

გადმოწრეთ სრული ვერსია