კონსისტენტური მოდელები რელაციურ და არარელაციურ მონაცემთა ბაზებში

კონსისტენტური მოდელები რელაციურ და არარელაციურ მონაცემთა ბაზებში
კონსისტენტური მოდელები რელაციურ და არარელაციურ მონაცემთა ბაზებში

გია სურგულაძე, გიორგი კივილაძე

ინსტიტუტი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაციაგანხილულია კონსისტენტური მოდელების ყველაზე გავრცელებული ვარიანტები მონაცემთა ბაზებისათვის. კლასიკური რელაციური მონაცემთა ბაზების გვერდით მოცემულია დღეისათვის ერთ-ერთი აქტუალური ტექნოლოგია – NoSQL. შედარებულია რელაციური და არარელაციური ბაზების მახასიათებ­ლები მართვის საინფორმაციო სისტემებში. განსაზ­ღვრულია კონსისტენ­­­­­­­ტურობის სხვადასხვა დონეთა ეფექტური გამოყენების სფეროები და პირობები. კონსის­ტენტურობის მოდელების ანალიზთან ერთად განხილულია Apache Hadoop ეკოსისტემაც, რაც მნიშვნე­ლოვნად ზრდის მონაცემთა შენახვისა და ანალიზის წარმადობასა და შესაძლებლობებს. წარმოდგენილი ტექნოლოგიები აქტიურად გამოიყენება საქართველოს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრში („112“).

    საკვანძო სიტყვები — მონაცემთა ბაზა, NoSQL, CAP, კონსისტენტურობა, სუსტი კონსისტენტურობა, ძლიერი კონსისტენტურობა, Hadoop.

გადმოწრეთ სრული ვერსია