კონფლიქტების შიდასახელმწიფოებრივი რეგულაციის მოდელის დამუშავება

კონფლიქტების შიდასახელმწიფოებრივი რეგულაციის მოდელის დამუშავება
კონფლიქტების შიდასახელმწიფოებრივი რეგულაციის მოდელის დამუშავება

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია

ინსტიტუტი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – ორგანიზაციული სისტემები ხასი­ათდება მასზე მოქმედი ფაქტორებით იმისათვის რომ შესწავლილი იყოს ორგანი­ზაციული სისტე­მების  განვითარების მართვის პრობლემები, საჭი­როა შესწავლილი იქნას მათი განვითარების ფაქტორების (ინდიკა­ტორების) გავლენის ხარისხი განვითარების მახასიათებელ კრიტერიუმებზე. ასეთი კრიტერი­უმების რაოდე­ნობა ძალზედ ბევრია, იმიტაციურ ექსპერიმენტში ყალიბდება შესასწავლი სცენარების წარმოუდ­გენლად დიდი სივრცე. ნაშრომი მიზნად ისახავს შეიმუშაოს ორგანიზაციული სისტემების მოქმედი  ფაქტო­რების სივრციდან მაღალი მნიშვნელობის (გავლენის ხარისხის მქონე) ფაქტორთა ქვესივრცე, რომელიც გახდება საბა­ზისო, რომლის საფუძველ­ზეც შესწავლილი იქნება ორგანიზაციული სისტე­მები განვითარების ეკონომიკა, რაც მეტად აქტუა­ლურ ამოცანას წარმოადგენს. ამ საკითხების შესასწავლად  ეფექტურად გამოიყენება მოდელის შედგენა, ნაშრომში განხილულია მოდელის შედგენის და მასზე სხვადასხვა სახის ექსპერი­მენ­ტების საშუალებით საჭირო ფაქტო­რების შერჩევის საკითხები. კონფლიქტების შიდა­სახელმწი­ფოებრივი რეგულაციის  თანამედ­როვე პრობ­ლე­მე­ბის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორების გათვალის­წინებით

საკვანძო სიტყვები – ორგანიზაციული სისტემები, ორგანიზაციული სისტემებზე მოქმედი ფაქტორები, კოგნიტური რუკა

გადმოწრეთ სრული ვერსია