მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული რეალიზაციის და მონაცემთა დამუშავების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები

მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული რეალიზაციის და მონაცემთა დამუშავების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები
მართვის საინფორმაციო სისტემების  პროგრამული რეალიზაციის და მონაცემთა  დამუშავების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები

გოჩა ჩოგოვაძე, არჩილ ფრანგიშვილი, გია სურგულაძე

ინსტიტუტი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – განხილულია მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტ-რიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, დეველო-პინგის, ტესტირების, დანერგვისა და რეინჟინერინგისსაკითხები, UML/Agile/ITIL მეთოდოლოგიების, ბიზნეს-პროცესების IT-სერვისების საფრთხოების BSI/COBITსტანდარტების, მონაცემთა რელაციური და NoSQL /NewSQL ტიპის ბაზების მართვის სისტემებისგამოყენების საფუძველზე. გადმოცემულია აგრეთვედაპროექტების ავტომატიზაციის, კლინეტსერვერული და სერვისორიენტირებული სისტემების იმიტაციურიმოდელების აგების და ანალიზის საკითხები პეტრის ფერადი ქსელებით (CPN). ექსპერიმენტული ნაწილიშესრულებულია უნივერსიტეტის, საფინანსო ბანკის, მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემის, ელექ-ტრონული არჩევნების, შავი ზღვის ეკოლოგიის მონიტორინგის სისტემის და საწარმოო ფირმისმარკეტინგის საპრობლემო სფეროებისათვის. პრაქტი-
კული ამოცანები რეალიზებულია დაპროგრამებისჰიბრიდული ტექნოლოგიების (WPF,WF,WCF) გამოყენებით MsVisual Studio .NET Framework 4.5-ისინტეგრირებულ პლატფორმაზე.
საკვანძო სიტყვები – ინფორმაციული საზოგადოება, მართვის საინფორმაციო სისტემა, ბიზნესპროცესი, ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება, UML, ITIL, სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურა, დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგია, მონაცემთა მენეჯმენტი

გადმოწრეთ სრული ვერსია