მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდლირება კახეთის ტერიტორიაზე

მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდლირება კახეთის ტერიტორიაზე
მეტეოროლოგიური ველების რიცხვითი მოდლირება კახეთის ტერიტორიაზე

ა.სურმავა, ვ. კუხალაშვილი

ინსტიტუტი:

1საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – საქართველოს ცალკეული რეგიონისათვის ადაპტირებული, კავკასიაში ატმოსფერული პროცესების რეგიონალური მოდელის გამოყენებით, რიცხობეივად შესწავლილია მეტეოროლოგიური ვე-ლების სივრცული განაწილება კახეთის ტერიტორიაზე ფონური ჩრდილოეთის ქარის შემთხვევაში.
ნაჩვენებია, რომ რელიეფის და ფონური ქარის ურთიერთქმედებით წარმოიშვება ვერტიკალური მერიდიანული და ზონალური მეზომასშტაბისგრიგალები, ლოკალური ვერტიკალური მოძრაობების ზონები და რეგიონისათვის დამახასიათებელი ტემპერატურიული ველი.

საკვანძო სიტყვები –– მეტეოროლოგიური ველები, ქარის სიჩქარე, მეზომასშტაბის გრიგალები

გადმოწრეთ სრული ვერსია