მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი

მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი
მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი

ირაკლი ბაშელეიშვილი, სერგო ცირამუა

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – ნაშრომი ეხება მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების მოდელის შემუშავებას; მასში დეტალურად არის განხილული მრვალფუნქციური პერსონლის ოპტიმალური შერჩევისა და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი; წარმოდგენილია ალგორითმის მუშაობის შედეგები სხვადასხვა ფუნქციური შესაძლებლობების მატრიცის მაგალითზე.
საკვანძო სიტყვები – მრავალფუნქციური პერსონალი, ფუნქციური შესაძლებლობების მატრიცა, შერჩევა, ფუნქციათა განაწილება, ალგორითმი, ოპტიმალური.

გადმოწრეთ სრული ვერსია