მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა

მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა
მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა

ირაკლი ბაშელეიშვილი

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია ნაშრომში წარმოდგენილია  მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების მართვის ინფორმაციული სისტემა; განხილულია სისტემის არქიტექტურა  და   მისი შემადგენელი  ფუნქციონალური მოდულები.

საკვანძო სიტყვებიშეფასება, მართვა, სისტემა, პროგრამული უზრუნველყოფა, ინფორმაციული სისტემა.

გადმოწრეთ სრული ვერსია