რელაციურ მონაცემთა ბაზების დაპროექტების საკითხები

რელაციურ მონაცემთა ბაზების დაპროექტების საკითხები
რელაციურ მონაცემთა ბაზების დაპროექტების საკითხები

ცაცა ნამჩევაძე , ია გობიანი, თამილა აბულაძე

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანო­ტა­ცია    –  სტა­ტი­აში   შემოთავაზებულია მონაცემთა ბაზის  „გამომცემლობები“  რელაციური სქემა. სქემა რალიზებულია მონაცემთა ბაზების მართვის  სისტემის  Ms Access 2016-ის გამოყენებით. შედგენილია მომხმარებლისათვის ხშირად გამოსაყენებელი მოთხოვნები.

 საკ­ვან­ძო სიტყ­ვე­ბი – კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი პრო­ექ­ტი­რე­ბა, ლო­გი­კუ­რი პრო­ექ­ტი­რე­ბა, რე­ლა­ცი­ურ მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზე­ბი.

გადმოწრეთ სრული ვერსია