სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები

სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები

თამაზი გამსახურდია,თეიმურაზ ფესტვენიძე, გივი ლობჟანიძე, ინგა რამიშვილი

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების გამარტივებისა და ანგარიშსწორების პროცესების ავტომატი­ზაციის პრობლემების გადაწყვეტის რიგი საკითხები. დახასიათებულია სავალუტო გადამცვლელ პუნქტებში სამუშაოს შესრულებისა და პროცესების მონიტორინგის მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხები.

აღწერილია სავალუტო პუნქტში კონ­ვერ­ტაციის პროროცესების ავტომატიზაციის უზ­რუნ­­ველ­სა­ყო­ფად ჩვენს მიერ შექმნილი პროგ­რამის სტრუტურა. ამ სტრუქტურით აგებული პროგრამა შესაძლებელს ხდის მოლარემ უფრო სწრაფად შეასრულოს ტრან­­ზაქ­ცია, ხოლო დღის ბოლოს არ დასჭირდეს შესყიდვებისა და გაყიდვების დოკუმენტირების, დაჯამება-დამუშავების მე­ტად შრო­მა­ტევადი ოპერაცი­ების ხელით შესრულება.

საკვანძო სიტყვები: ვალუტა, კონვერ­ტა­ცია, ბიზნესი, ბანკი, საინფორმაციო ტექ­ნო­ლო­გიები, ავტომატიზირებული სისტე­მები, პროგრამული უზრუნველყოფა.

 გადმოწრეთ სრული ვერსია