სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების პრობლემები

სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების პრობლემები
სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების პრობლემები

მანანა ქარქაშაძე

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია- სტატიაში წარმოდგენილია სამომხმარებლო ინტერფეისის განვითარების საკითხები: ინტერფეისის ელემენტების სისტემის  დამუშავება; სისტემასთან ურთიერთქმედების ანბანი, ცალკეული ელემენტებისა და ელემენტთა ჯგუფების ეფექტური ფორმა; მომხმარებელის ყურადღებისა და სისტემის აქტიურობის წერტილების სინქრონიზირება; პროგრამის ინტერაქტიული შესაძლებლობისა და მისი მომხმარებელზე მიწოდების მექანიზმების სირთულეს შორის ბალანსის დაცვა; მომხმარებელის ყურადღებისა და სისტემის აქტიურობის წერტილების სინქრონიზირება; კონცეპტუალური დიზაინის ჩამოყალიბება; წარმოდგენილ საკითხებთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ინფორმაციის აღქმის   ფსიქოლოგიური ასპექტები, რომელთა გათვალისწინებას მნიშვნელოვნი როლი ენიჭება სამომხმარებლო  ინტერფეისის შემუშავების პროცესში.

საკვანძო სიტყვებიინტერფეისი, მომხმარებელი, ფსიქოლოგიური ასპექტი, კონცეპტუალური დიზაინი, სისტემა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები.

გადმოწრეთ სრული ვერსია