ტბის ჰიდროლოგიური მახასითებლების რიცხვითი მოდელის რეალიზაცია Visual C++-ზე

ტბის ჰიდროლოგიური მახასითებლების რიცხვითი მოდელის რეალიზაცია Visual C++-ზე
ტბის ჰიდროლოგიური მახასითებლების რიცხვითი მოდელის რეალიზაცია Visual C++-ზე

აკაკი გირგვლიანი

ინსტიტუტი:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

დამატებით:

ანოტაცია – ნაშრომში წარმოდგენილია Visual C++ ენაზე .NET Framework გარემოში განხორციე-ლებული პროექტი, რომელიც მოიცავს მცირე სიღრმის წყალსაცავებში წყლის დინამიკური მახასიათებლების შესაბამის რიცხვით მოდელებს. პროექტი ასევე შეიცავს ამოცანის რეალიზაციით მიღებული დიდი მოცულობის შედეგების გრაფიკულად წარმოდგენის შესაძლებლობებს. პროექტის აპრობაცია განხორციელებულია პალიასტომის ტბის მაგალითზე.
საკვანძო სიტყვები – წყლის დინამიკა, რიცხვითი მოდელირება, გადატანა-დიფუზიის განტოლებები. პასიური მინარევის მოდელირება

გადმოწრეთ სრული ვერსია