სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია სავალუტო...

მართვის საინფორმაციო სისტემების  პროგრამული რეალიზაციის და მონაცემთა  დამუშავების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები

ანოტაცია – განხილულია მართვის...