ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები  MOODLE – LMS
ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები MOODLE – LMS
Muscle Group:

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

ანოტაცია:  ნაშრომში წარმოდგენილია ელექტრონული...

სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
სავალუტო პუნქტებში ფულადი სახსრების კონვერტაციის ოპერაციების ავტომატიზაციის საკითხები
Muscle Group:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია სავალუტო...