ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები  MOODLE – LMS
ელექტრონული სასწავლო გარემოს პედაგოგიური და ტექნოლოგიური ასპექტები MOODLE – LMS
Muscle Group:

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

ანოტაცია:  ნაშრომში წარმოდგენილია ელექტრონული...