ქუთაისი Kutaisi 2009
 

 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2001-2011

 

      სექცია ინტერნეტი

English version   

   
1 დ. ზაუტაშვილი, მ. ზაუტაშვილი  რუსეთ საქართველოს ინტერნეტ ომი
   
2 ნ.თოდუა, ე.უროტაძე, რ.აბულაძე მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებანი საქართველოს ინტერნეტ ბაზარზე
   
3 U. Hermeneit, M.  Gobiani  Die Kultur der Internetkommunikation
   
4 Г.Джандиери, Д.Сахвадзе, М.Шаламберидзе, Е.Кветенадзе  Электронная коммерция и информационные технологии в системе металлургического предпринимательства в разви вающихся  стран  мира
   
5 ე.კვეტენაძე, გ.ჯანდიერი, დ.რობაქიძე, ს.ქვათაძე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტრეკლამის როლი საქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში
   
6 ნ.შონია  ინტერნეტბანკინგის როლი ქსელური ეკონომიკის განვითარებაში
   
7 ს.ნებიერიძე  ინტერნეტ რეკლამის ჩამოყალიბება და განვითარება
   
8 მ.გობიანი  ქართულენოვანი ინტერნეტის გენდერული თავისებურებანი
   
9 თ.ბაკურაძე, ი.ლამაი  ინტერნეტი ტურისტულ საქმიანობაში
   
10 ნ.ვაშაყმაძე  თანამედროვე ელექტრონული რესურსები და მათი   მნიშვნელობა ისტორიული მეცნიერების განვითარებისთვის
   
11 .თურქაძე .ბოჭოიძე  გარემოს დაცვა და ორჰუსის კონვენცია საინფორმაციო რესურსები ქართულ ინტერნეტსივრცეში
   
12 ბ.ზივზივაძე  ინოვაციები ელექტროენერგეტიკაში
   
13 ბ.ზივზივაძე, დ.შამაევი მეცნიერული მუშაობის ინტერნეტ ტექნოლოგიები (ელექტროენერგეტიკის და ბიზნესის მართვის მაგალითზე)
   
14 თ.ღვინიანიძე, მ.ბუჭუხიშვილი, ვ.კვანტიძე, ნ.ცუცქირიძე  ინტერნეტი და ეკონომიკური ზრდა
   
15 Каркашадзе Н.Б. Какауридзе Н.В. Какауридзе М. В.  Организация электронной коммерции в Грузии
   
16 ზ.ხურცია  კომპიუტერული დანაშაული მისი თავისებურებები და აღკვეთის გზები
   
17 გ.კოხრეიძე  ელექტრონული კომერციის განვითარების ზოგიერთი საკითხები
   
18 ე.ბიწაძე, თ.ჩხეიძე  ინტერნეტის სოციალური ქსელები
   
   
   
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011