ქუთაისი Kutaisi 2009
 

 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2001-2011

 

  Internet Section

Georgian version   

   
1 David Zautashvili -  Internet War between Russia and Georgia
   
2 N.Todua, E.Urotadze, R.Abuladze - Consumers Behavior Peculiarities in Internet Market of Georgia
   
3 Ursu­la Her­me­ne­it,Mi­ran­da Go­bi­a­ni - Die Kul­tur der Inter­net­kom­mu­ni­ka­ti­on
   
4 Г.В. Джандиери, Д.В.Сахвадзе, М.Ш. Шаламберидзе, Кветенадзе Е.Р. - Электронная коммерция и информационные технологии в системе металлургического предпринимательства в развивающихся стран мира
   
5 E. Kvetenadze, G. Djandieri, D. Robakidze, C. Kvatadze - The role of Information technologies and internet- advertisement for the economical development of Georgia
   
6 Nana Shonia - The Role of Internet Banking in the Development of Network Economy
   
7 Sergi  Nebieridze - Formation and development of Internet Advertisement
   
8 Miranda Gobiani - Georgian Internet Gender Characteristics
   
9 Tamta Bakuradze, Ingrid Lamey - Das Intrenet in der touristischen Beschäftigung
   
10 N. Vashakmadze - Modern Electric resources and their importance in the development of historical sciences
   
11 T. Turkadze, I. Bochoidze - Protection of an environment and Orxus  the convention - information resources in the Georgian Internet - space
   
12 Badri Zivzivadze - Power industry innovations
   
13 Badri Zivzivadze, David Shamaev - Internet-technologies for research works (on the example of power industry and business management)
   
14 T. Cvinianidze, M. Buchukhishvili, V. Kvantidze, N. Tsutskiridze - INTERNET AND ECONOMIC GROWTH
   
15 Каркашадзе Н.Б. Какауридзе Н.В. Какауридзе М. В. - Организация электронной коммерции в Грузии
   
16 Z. Khurcia, - Computer criminal, characteristics and ways of its prohibition
   
17 Giorgi  Koxreidze - Some questions of development of Electric Commerce
   
18 Elza Bitsadze, Tamar Tshxeidze - Internet Social Networks
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011