ქუთაისი Kutaisi 20
11 
 

 

მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია

 “ინტერნეტი და საზოგადოება”

ინსო - 2011


 
სექცია სექცია სექცია
           

  სექცია - ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მოდელირება
   
1 გურევიჩი ი.მ. - ფიზიკური ინფორმატიკა.
   
2 გურევიჩი ი.მ. - ფიზიკური ინფორმატიკა. მიმდინარე შედეგები
   
3 დუშკინი დ. ნ., კარგინი ა. ნ.,  ფარხადოვი მ.პ. - მასობრივი მომსახურეობის სისტემების განვითარების ახალი ეტაპები
   
4 დავით ზაუტაშვილი, აკაკი გირგვლიანი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების პრობლემები უმაღლეს სასწავლებლებში
   
5

ალექსანდრე ლობჟანიძე, გივი ლობჟანიძე, თეიმურაზ ფესტვენიძე - უმავთულო სპეციალური ქსელის და მისი სუსტი ადგილების მიმოხილვა

   
6 ალექსანდრე ლობჟანიძე - მობილური ქსელი (MANET)
   
7 მიხეილ კოტიშაძე , დავით კოტიშაძე - ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენება რთულ    ტექნოლოგიურ პროცესებში
   
8 დავით კოტიშაძე , მიხეილ კოტიშაძე - სტანდარტის მოთხოვნების თვალთვალის უზრუნველყოფით პარამეტრიზებული ტესტების დამუშავების ავტომატური სისტემის პრობლემის მათემატიკური აღწერა
   
9 რიჩარდ მეგრელიშვილი, მელქისადეგ ჯინჯიხაძე,  - მაღალი რიგის პრიმიტიული მატრიცული ელემენტების გენერაცია და კრიპტოგრაფიული გასაღების გაცვლის ახალი ცალმხრივი ფუნქცია
   
10 გულნარა კოტრიკაძე - კრიპტომეთოდი მაქსიმალური საიმედოობით, გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე
   
11 გულნარა კოტრიკაძე - რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის დახურული არხის მეთოდის დამუშავება და მიღებული ტექსტის ნამდვილობის დადგენა
   
12 ჯუმბერ ჩოგოვაძე - ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემის თანამედროვე ტექნოლოგია საავტომობილო ბიზნესში
   
13 ს. ხოშტარია კ. ბარელაძე ც. ხოშტარია - ერგატიული სისტემების ეფექტურობის კრიტერიუმის განსაზღვრა დროის დეფიციტის პირობებში
   
14 რომან სამხარაძე, გ. კობახიძე - კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების პრობლემის გადაწყვეტის ერთი საკითხის შესახებ
   
15 აკაკი გირგვლიანი შავი ზღვის ჰიდროთერმოდინამიკურ მოდელებში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპექტივები
   
16 თეა  თოდუა, იოსებ  ქართველიშვილი, თამუნა თოდუა  -  ექსპერტული სისტემების ტექნოლოგიის გამოყენება ეკონომიკასა და ბიზნესში – თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები
   
17 თემურ ლოსაბერიძე  -  სასწავლო პროცესების სრულყოფის აქტუალური საკითხები და უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიები
   
18 იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა  -  ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობა სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით
   
19 ხათუნა ბარდაველიძე, ავთანდილ ბარდაველიძე  -  ორგანიზაციის ბიზნეს-პროცესების ფუნქციონალური მოდელირება IDFO მეთოდოლოგიის საფუძველზე
   
20 ზურაბ ხურცია, თამარ ხურცია  -  საინფორმაციო ტექნოლოგიები რეკლამაში
   
21 თალიკო ჟვანია, დავით კაპანაძე, მზია კიკნაძე  -  ბიზნეს–ანალიზის სისტემები თანამედროვე კომპანიებში
   
22 ავთანდილ ბარდაველიძე, ხათუნა ბარდაველიძე  -  ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების ცვლადი მდგომარეობის მოდელი
   
23 ავთანდილ ბარდაველიძე, ხათუნა ბარდაველიძე  -  ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების დისკრეტული მათემატიკური მოდელი
   
24 ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, ვ. ოთხოზორია ვირტუალური ლაბორატორიები
   
25 გიორგი ჩაჩუა  -  "Smart Board" - "ჭკვიანი დაფა" - XXI საუკუნის განათლების სამსახურში
   
26 აკაკი ძნელაძე  -  მონაცემთა დამუშავების კომპიუტრული სისტემების ფუნქციონალური საიმედოობის შეფასების ზოგადი ალგორითმი
   
27 მანანა ჭუმბურიძე  -  თერმოპიეზოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა ნახევარსიბრტყისათვის
   
28 ბადრი ზივზივაძე, ამირან ხვადაგიანი, გულადი ლიპარტელიანი, დავით შამაევი  -   საინფორმაციო ტექნოლოგიები მასალათმცოდნეობაში
   
29 ნოდარი ჭანტურია, ნორა კუხიანიძე  -  გლობალური ქსელის განზოგადოებული სტრუქტურა და ზოგიერთი ფუნქციები
   
30 სვეტლანა როდინაძე  -  ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი დისტანციურ სწავლებაში
   
31 მზევინარ ზაქარაია   -  სამკერვალო პროცესების ავტომატიზირებული დაგეგმარების სისტემის დამუშავება
   
32 ციცინო ძოწენიძე  -  სოციალური მეცნიერები დოქტორანტებისთვის ონლაინ პროგრამის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ
   
33 დავით გელაშვილი    -  მიკროპოლარული დეფორმირებული დრეკადი სხეულების მომენტური თერმოდიფუზიის დინამიკური პრობლემების თეორიისათვის
   
34 მანანა ქარქაშაძე, ცოტნე მარგველაშვილი   -  ინფორმაციული ტექნოლოგიები სასკოლო განათლებაში
   
35 მარიამ ზაქარიაშვილი, ირაკლი  ჭიჭაშვილი - ელექტრონული სწავლება და ქართული პერსპექტივა
   
   

2001 

2002 

2007 

2009 

2011